FoU / Utredninger

På denne siden finner du informasjon om I all offentlighets tre nasjonale FoU-prosjekt og en pilotstudie:

Tilgjengelig og forståelig

Ansvarlig: I all offentlighet ved Alf Tore Meling.

Finansiert med tilskudd fra Deltasenteret/ Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Kontakt: Alf Tore Meling / atm@ialloffentlighet.no / 417 63 473.

Påbegynt: Juni 2015.

Publisert: 29. februar 2016.

Her er hovedrapporten (.pdf)

Formålet med dette FoU-prosjektet er å kartlegge oppdatert og nyttig kunnskap, gi praktiske råd og inspirere til videre arbeid og forskning. Vi ønsker med det å styrke arbeidet med gjennomføringen av universell utforming av myndighetenes sosiale medier, som samfunnskvalitet.

FoU-prosjektets logo:

Dette er FoU-prosjektets logo. Logoen viser en illustrasjon av myndighetsbygninger, med snakkebobler. Bygningenes farger er basert på fargene til Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram og Twitter. Bygningens høyde visualiserer rangeringen av den norsk befolkningens bruk av fem kanalene.

Prosjektet innebærer en studie av følgende myndighetsaktørers bruk av sosiale medier:

 • Brannvesenet
 • Departementene og regjeringen
 • Direktoratene
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Nasjonale beredskapsmyndigheter
 • NRK
 • Politiet

Disse aktørenes bruk av sosiale medier ses i forhold til hvordan de kan og bør nå ut til personer med ulike former for digitale barrierer:

 1. Funksjonshemmede
  • Bevegelseshemmede (Motorikk)
  • Blinde og svaksynte (Syn)
  • Døve og hørselshemmede (Hørsel)
  • Personer med kognitive funksjonsnedsettelser (Kognisjon)
 1. Innvandrere (Språk)
 2. Eldre

FoU-prosjektet bygges på fire innfallsvinkler:

 1. Analyse av den norske befolkningens bruk av sosiale medier.
 2. Analyse av myndighetenes tilstedeværelse, holdt opp mot befolkningens mest brukte sosiale medier.
 3. Testing av myndighetenes bruk av de sosiale mediene, holdt opp mot Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
 4. Jakt på relevante begrep, praksis og veiledere.

Rapporten avsluttes med råd, sjekkliste og kontrollspørsmål.

Risiko- og krisekommunikasjon tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne? Norske myndigheters bruk av sosiale medier

Myndighetenes risiko- og krisekommunikasjon i sosiale medier er ikke gjennomgående og systematisk tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er konklusjonen i denne pilotstudie som ble gjennomført av I all offentlighet på oppdrag fra Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ansvarlig for pilotstudien: I all offentlighet ved Alf Tore Meling

Oppdragsgiver: Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sosiale kommuner og universell utforming

Hovedrapporten ble lansert i Oslo, onsdag 4. februar 2015

Ansvarlig for FoUen: I all offentlighet ved Alf Tore Meling

Juridisk utredning: Jon Wessel-Aas advokat/partner Bing Hodneland

Utredningen er finansiert med tilskudd fra Deltasenteret/ Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Kontaktperson: Alf Tore Meling / atm@ialloffentlighet.no / 417 63 473

Utredningens logo:

Logo for utredningen Sosiale kommuner og universell utforming

Utredningens oppgave: Bidra til å klargjøre om kravene til gjennomføring av universell utforming gjelder for landets 428 kommuners og 19 (18) fylkeskommuners omfattende bruk av sosiale medier.

Med dette som utgangspunkt er formålet med utredningen å:

 • Klargjøre de rettslige rammene på området
 • Kartlegge representativ praksis
 • Utforme råd som kan brukes av utredningens målgrupper
 • Legge grunnlag for utforming av en veileder / del av en veileder
 • Sette agenda og søkelys på kommuners og fylkeskommuners bruk av sosiale medier – sett i lys av de rettslige rammene på området
 • Legge grunnlag for videreføring av videre utredninger

Her er organisasjonene som deltok i utredningens referansegruppe (i alfabetisk rekkefølge):

 • Asker kommune
 • Blindeforbundet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling
 • Nordland fylkeskommune
 • Porsgrunn kommune
 • Skedsmo kommune
 • Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) / Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Universitetet i Agder
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune

Sosiale kommuner 2013

Ansvarlig for utredningen: I all offentlighet ved Alf Tore Meling

Ferdigstillt: Februar 2014

Finansiering: Distriktssenteret / I all offentlighet

Hovedrapport: Sosiale kommuner 2013 – omfattende, men fragmentert (.pdf)

Utredningens logo:

Logo for utredningen Sosiale kommuner 2013

Denne utredningen handler om bruken av sosiale medier i landes kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen har sitt utgangspunkt i kommunikasjonsfaglig nysgjerrighet og grunnleggende ønske om å kartlegge relevant kunnskap som landets kommuner og fylkeskommuner kan anvende for bedre å forstå og benytte seg av sosiale medier i sitt helhetlige informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

Hovedfunn

Tiden er inne for profesjonelt samarbeid og effektiv deling
Mange av landets kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk sosiale medier på mange forskjellige områder. Tilsammen har de bygget omfattende erfaring med bruk, prosesser og målgrupper – samtidig som de ikke nødvendigvis har kjennskap til hverandrs kunnskap og erfaringer. Vi ser store variasjoner mellom de forskjellige kommunene, kommunestørrelsene samt mellom kommunene og fylkeskommunene. Funnene fra denne utredningen peker derfor i retning av at de har mye å lære av hverandre. Tiden er inne for mer systematisk og målrettet samarbeid og effektivisert deling av kunnskap, råd og erfaring relatert til bruk av sosiale medier.


Skille mellom kommuners og fylkeskommuners behov
På flere punkter er det markerte forskjeller i erfaringene og behovene kommunene og fylkeskommunene rapporterer om i sin bruk av sosiale medier. Med vidt forskjellige oppgaver, tjenester og målgrupper er det helt naturlig. Det vil være en fordel om det i tilrettelegging for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt andre tiltak for å videreutvikle innsatsen på dette området, skilles mellom kommuners og fylkeskommuners behov.

Hovedrapport: Sosiale kommuner 2013 – omfattende, men fragmentert (.pdf)

Kontaktperson: Alf Tore Meling / atm@ialloffentlighet.no / 417 63 473

8. juli, 2014