Kunngjøring: I all offentlighet skal jobbe videre med universell utforming av sosiale/ digitale medier

22. juni, 2017

I all offentlighet er for tredje gang tildelt tilskuddsmidler av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) for å kunne arbeide videre med området universell utforming av sosiale/digitale medier. Denne gang er vi tildelt midler for å gjennomføre to forprosjekt.

Av: Alf Tore Meling. Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet og Krisehåndtering 2.0, samt ansvarlig for de tre FoU-prosjektene Sosiale kommuner, Sosiale kommuner og universell utforming og Tilgjengelig og forståelig.

Fagbok og kildekode

Dette er I all offentlighets tredje og fjerde prosjekt der universell utforming av sosiale/ digitale medier har hovedrollen. Prosjektene har følgende titler:

  • Forprosjekt: Fagbok om universell utforming av digitale medier
  • Forprosjekt: Fri kildekode for sosial tilgjengelighet

Prosjektene er videreføringer av de forrige prosjektene om universell utforming:

 

Innlegget fortsetter under illustrasjonen

Illustrasjonen består av et ruteark i svart og hvitt, der det er plassert en dummybok samt en rute med ett-tall og nuller. Illustrasjonen skal på denne måten illustrere de to prosjektene.

I all offentlighet er tildelt tilskuddsmidler for å kunne planlegge fagbok og fri kildekode.

Fagbok om universell utforming av digitale medier

Målet med dette prosjektet er å initiere/legge grunnlaget for en fagbok som tar for seg ulike innganger om universell utforming av digitale/sosiale medier.

  • Det skal inngås intensjonsavtale med et av landets anerkjente fagbokforlag om utgivelse av en fagantologi, i form av en fagbok med anerkjente kapittelforfattere som har relevant kompetanse innen universell utforming av sosiale -/ digitale medier.
  • Det skal kartlegges relevante forfattere som kan bidra med relevante kapitler om temaet. Endelig valg av kapittelforfattere vil skje i samarbeid med forlaget.

Avtale inngås med det fagbokforlaget som tilbyr best synliggjøring og distribusjon av boken. Boken skal utgis som tradisjonell papir-fagbok, og som e-fagbok. Både papirboken og e-boken skal sikres universell utforming.

Fri kildekode for sosial tilgjengelighet

Målsetningen med dette forprosjektet er å finne fram til en løsning for hvordan det kan utvikles og driftes en fri/åpen kildekode som aktørene innen offentlig sektors/myndighetene kan benytte for å sikre universell utforming av det de publiserer i sosiale meder. I denne omgang avgrenses det i hovedsak på det de publiserer på deres offisielle facebooksider, men twitterpublisering vil også inkluderes.

Her er det viktig at dette prosjektet bygger på at kildekoden skal være åpen og fritt tilgjengelig for både offentlig sektor/myndighetene –  samt deres leverandører.

I all offentlighet har en idealistisk tilnærming til å jobbe med universell utforming. Det overordnede målet er å øke tilgjengeligheten for personer som opplever digitale barrierer i møte med demokratiet og offentlig sektors/myndighetenes bruk av sosiale/digitale medier. Dette arbeidet sees i et demokratisk perspektiv.

Skedsmo kommune er prosjektets samarbeidspartner.

 

Kontakt

For spørsmål om prosjektene, kontakt Alf Tore Meling.

For media.