Her er hovedrapporten for utredningen Sosiale kommuner 2013 – omfattende, men fragmentert

13. februar, 2014

Kommune-Norge gjør et omfattende arbeid med sosiale medier. Tilstedeværelsen er stor og samlet sett har de opparbeidet mye kunnskap og mange erfaringer. Hovedutfordringen handler om at de i for liten grad deler sin kunnskap og erfaringer med hverandre. Tiden er inne for mer systematisk deling og målrettet samarbeid om bruk av sosiale medier

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier i Kommune-Norge (2012). I 2011 etablerte han Eksempel kommune. TjenesterMediaFagbloggE-postTwitterLinkedIn.

Les også:

Om utredningen

Utredningen handler om bruken av sosiale medier i landes kommuner og fylkeskommuner. Utgangspunktet er kommunikasjonsfaglig nysgjerrighet og grunnleggende ønske om å kartlegge relevant kunnskap som landets kommuner og fylkeskommuner kan anvende for bedre å forstå  og benytte seg av sosiale medier i sitt helhetlige informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Utredningen er gjennomført av I all offentlighet. Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling har vært oppdragsgiver for den delen som tar for seg involvering av innbyggere med sosiale medier, i lokalt utviklingsarbeid.

Tretrinns fremgangsmåte

For å sikre utredningen optimal relevans og troverdighet ble det gjennomført følgende tretrinns metodisk tilnærming:

 • Respondentkartlegging (populasjonsunderesøkelse)
 • Forundersøkelse (utvalgsundersøkelse)
 • Hovedundersøkelse (utvalgsundersøkelse)

Hovedundersøkelsen

Basert på respondentkartleggingen fikk informasjons- og kommunikasjonsansvarlige for 316 kommuner og 15 fylkeskommuner tilsendt hovedundersøkelsen direkte til sin e-postadresse. Av disse var det 200 som besvarte spørreskjemaet for kommuner (63%) og 11 for fylkeskommuner (73%).

Hovedundersøkelsen tar for seg følgende ni områder:

 • I hvilken grad er sosiale medier tatt i bruk?
 • Innen hvilke virksomhetsområder er sosiale medier tatt i bruk?
 • I hvilken grad utarbeides strategier for bruk av sosiale medier?
 • I hvilken grad formaliseres strategiene for bruk av sosiale medier?
 • I hvilken grad er ledelsen aktivt engasjert i bruken av sosiale medier?
 • I hvilken grad har respondentene opplevd nytte ved bruk av sosiale medier?
 • Hvilke forventninger har respondentene om å bli tilført kunnskap og råd om bruk av sosiale medier?
 • Kjennskap, erfaringsdeling og samarbeid
 • Involvering av innbyggere med sosiale medier, i lokalt utviklingsarbeid

LOGO-HOVEDRAPPORT-LIGGENDE-540

Hovedfunn

Tid for profesjonelt samarbeid og effektiv deling

Mange av landets kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk sosiale medier på mange forskjellige områder. Tilsammen har de bygget omfattende erfaring med bruk, prosesser og målgrupper – samtidig som de ikke nødvendigvis har kjennskap til hverandres kunnskap og erfaringer. Vi ser store variasjoner mellom de forskjellige kommunene, kommunestørrelsene samt mellom kommunene og fylkeskommunene. Funnene fra denne undersøkelsen peker derfor i retning av at de har mye å lære av hverandre. Tiden er inne for mer systematisk og målrettet samarbeid og effektivisert deling av kunnskap, råd og erfaring relatert til bruk av sosiale medier.

Forskjell i kommuners og fylkeskommuners behov

På flere punkter er det markerte forskjeller i erfaringene og behovene kommunene og fylkeskommunene rapporterer om sin bruk av sosiale medier. Med vidt forskjellige oppgaver, tjenester og målgrupper er dette helt naturlig. Det vil være en fordel om det i tilrettelegging for kunnskaps- og erfaringsdeling, samt andre tiltak for å videreutvikle innsatsen på dette området, skilles mellom kommuners og fylkeskommuners behov.

Stor takk til respondentene!

Det har vært en fornøyelse å oppleve den flotte responsen fra Kommune-Norge. 161 informasjons- og kommunikasjonsansvarlige, fra landets kommuner og fylkeskommuner, besvarte forundersøkelsen og 211 informasjons- og kommunikasjonsansvarlige besvarte hovedundersøkelsen. Stor takk til dere!

Vennlig hilsen
Alf Tore Meling

13. februar, 2014 ,