Her er hovedrapporten for utredningen «Sosiale kommuner og universell utforming»

5. februar, 2015

Onsdag 4. februar ble utredningen «Sosiale kommuner og universell utforming» lansert. Her finner du hovedrapporten og artikkel i Kommunal Rapport. Utredningen konkluderer at Kommune-Norges bruk av helhetlige offisielle facebooksider bryter med disikrimineringsloven. Om lov og forskrift skal tas på alvor bør Difi og Kommune-Norge møtes for å finne en løsning

Alf Tore MelingSkrevet av Alf Tore Meling, analytiker, strategi- og kommunikasjonsrådgiver i det uavhengige kommunikasjonsbyrået I all offentlighet. Alf Tore Meling er medforfatter av bøkene Sosiale medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunikasjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS sitt Veikart for sosiale medier  (2012). Han er også fag- og prosjektansvarlig for utredningene Sosiale kommuner 2013/14 og Sosiale kommuner og universell utforming 2014/15Funn og konklusjon

Utredningen har kartlagt en aktivitet på Kommune-Norges helhetlige offisielle facebooksider som tilbyr innbyggerne en omfattende informasjonsutveksling og dialog.

Både i omfang og innhold er denne en helt annen enn det som er tilfelle på
innbyggerportalene til de samme kommunene og fylkeskommunene.

Når innholdet på Kommune-Norges helhetlige offisielle facebooksider i liten eller ingen grad gjenspeiles eller kan gjenspeiles på innbyggerportalene, er vår vurdering at de helhetlige offisielle facebooksidene er IKT-løsninger som er underlagt krav til universell utforming, samtidig som de ikke oppfyller disse kravene.

Dette skaper et praktisk problem, i og med at Kommune-Norges helhetlige facebooksider er plattformer som styres av den utenlandske kommersielle tredjeparten; Facebook Inc.

Per i dag er det ikke mulig for den enkelte kommune eller fylkeskommune selv å modifisere funksjonaliteten eller grensesnittet slik at det tilfredsstiller
kravene til universell utforming.

Kommune-Norges omfattende bruk av helhetlige offisielle facebooksider utfordrer derfor diskrimineringslovens krav om universell utforming.
Det er dessuten lite trolig at dagens hjemmel for dispensasjon, slik denne fremstilles i forskrift for universell utforming av IKT, gir Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) adgang til å innvilge Kommune-Norge dispensasjon – på ubestemt tid.

Kommune-Norge bør søke dispensasjon og Difi bør finne en praktisk løsning

Basert på våre funn og konklusjoner er det naturlig at Kommune-Norge og Direktoratet for forvaltning og IKT kommer sammen for å finne en løsning. Som ansvarlig for denne utredningen anbefaler jeg Kommune-Norge å søke dispensasjon for sin bruk av helhetlige offisielle facebooksider og at Difi finner en praktisk løsning for hvordan dispensasjonen kan gis. Her ser jeg det som naturlig at Difi stiller konkrete betingelser for å skulle gi en eventuell dispensasjon.

Følgende tre betingelser kan være naturlige krav fra Difi, for at de skal kunne vurdere å gi dispensasjon:

  • Kommune-Norge beskriver hvordan de skal sikre at driften av deres helhetlige offisielle facebooksider kan ivareta krav til universell utforming av IKT
  • Kommune-Norge utvikler en veileder som beskriver hvordan de skal drifte sine helhetlige offisielle facebooksider for å ivareta krav til universell utforming av IKT
  • Kommune-Norge gjennomfører et opplæringsprogram som sikrer opplæring av landets kommuner og fylkeskommuner, for sikre at krav til universell utforming av IKT ivaretas

Forslag om videre forskning

Denne utredningen åpner mange muligheter for videre forskning. Videre fokus på Kommune-Norge vil være naturlig, også i forbindelse med en mulig dispensasjonssøknad. Fokus på øvrig offentlig sektors bruk av sosiale medier vil også være både logisk og viktig for å sikre at krav til universell utforming av IKT ivaretas.

– Videre fokus på Kommune-Norge

I denne utredningen har vi avgrenset til Kommune-Norges bruk av helhetlige offisielle facebooksider. Med utgangspunkt i våre konklusjoner er det naturlig å videreføre ved å utrede Kommune-Norges øvrige bruk av sosiale medier. Omfanget er stort, både med tanke på hvilke sosiale medier Kommune-Norge bruker, hvilke kommunale og fylkeskommunale virksomheter som bruker dem og hvilke målgrupper de retter seg mot.

– Fokus på øvrig offentlig sektor

De samme prinsippene som er framkommet i denne utredningen vil også gjelde for offentlig sektors bruk av sosiale medier, generelt. Her vil det være naturlig å se nærmere på departementene og direktoratene. I tillegg vil det være viktig å se politiets, sikkerhet-, risiko- og beredskapsmyndighetenes stadig økende bruk av sosiale medier – holdt opp mot krav til universell utforming av IKT.

Forskning – og utvikling av tekniske løsninger

Videre forskning på dette området vil avdekke behov og muligheter for utvikling av tekniske løsninger. Slike løsninger vil kunne gjøre det praktisk mulig for Kommune-Norge, og øvrig offentlig sektor, å videreføre sin bruk av sosiale medier. Universell utforming innebærer er stort og internasjonalt område, og slike teknologiske løsninger vil kunne oppnå vesentlig nasjonal og internasjonal interesse. Her åpner det seg muligheter for norske IKT-bedrifter.

Det er viktig å merke seg …

Det er viktig å merke seg at utredningens konklusjon gjelder langt bredere enn for Kommune-Norge. Det er også viktig å merke seg at Diskrimineringsloven og forskrift for universell utforming av IKT er viktig for landet vårt – og for oss alle.

Om vi skal ta Diskrimineringsloven og forskrift for universell utforming av IKT på alvor, bør Kommune-Norge og Difi møtes for å finne en god løsning.

I all offentlighet ønsker jeg at Kommune-Norge, og øvrig offentlig sektor, fortsetter å bruke sosiale medier – inkludert Facebook. Men det bør naturligvis tilpasses loven.

Med vennlig hilsen
Alf Tore Meling
I all offentlighet

5. februar, 2015